Thuốc mỡ loại gel, tá dược được dùng chủ yếu thuộc nhóm:

Thuốc mỡ loại gel, tá dược được dùng chủ yếu thuộc nhóm:

A. Thân nước 

B. Thân dầu 

C. Nhũ tương D/N

D. Nhũ tương khan

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng