Thuật ngữ nào dưới đây bao gồm tất cả các thuật ngữ còn lại:

Thuật ngữ nào dưới đây bao gồm tất cả các thuật ngữ còn lại:

A. Cacbohyđrat.

B. Tinh bột.

C. Đường đa.

D. Đường đơn, đường đôi.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng