Thực vật hai lá mầm có các mô phân sinh?

Thực vật hai lá mầm có các mô phân sinh?

A. Lóng và bên

B. Lóng và đỉnh

C. Đỉnh và bên

D. Đỉnh thân và rễ 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng