Thực vật một lá mầm sống lâu năm nhưng chỉ ra hoa một lần là:

Thực vật một lá mầm sống lâu năm nhưng chỉ ra hoa một lần là:

A. Cây dừa.

B. Cây lúa

C. Cây tre.

D. Cây cau

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng