Thực vật một lá mầm sống lâu năm và ra hoa nhiều lần?

Thực vật một lá mầm sống lâu năm và ra hoa nhiều lần?

A. Tre

B. Lúa

C. Dừa

D. Cỏ

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng