Thuốc bột dùng để đắp hoặc rắc phải là:

Thuốc bột dùng để đắp hoặc rắc phải là:

A. Độ mịn 

B. Độ ẩm 

C. Độ tan

D. A, B, C

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng