Thuốc đặt sử dụng tá dược PEG giải phóng dược chất theo cơ chế:

Thuốc đặt sử dụng tá dược PEG giải phóng dược chất theo cơ chế:

A. Hòa tan trong niêm dịch

B. Chảy lỏng ở thân nhiệt 

C. Hòa tan trong lớp chất nhầy 

D. Tan rã dưới sự co bóp của trực tràng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng