Thuốc đóng nang mềm thường là:

Thuốc đóng nang mềm thường là:

A. Các chất lỏng, dung dịch dầu, hỗn dịch hoặc các bột nhão 

B. Bột thuốc, cốm thuốc, hạt thuốc, bột nhão, viên nén 

C. A, B 

D. A, B sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng