Thuốc muốn thấm qua da cho tác dụng toàn thân phải thấm được đến lớp:

Thuốc muốn thấm qua da cho tác dụng toàn thân phải thấm được đến lớp:

A. Đến lớp biểu bì vì lớp biểu bì chứa nhiều mạch máu 

B. Thấm đến lớp hạ bì 

C. Thấm vào lớp mỡ dưới da

D. A, B, C đều

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng