Thuốc tiêm có tốc độ giải phóng hấp thu dược chất nhanh nhất:

Thuốc tiêm có tốc độ giải phóng hấp thu dược chất nhanh nhất:

A. Có cấu trúc hỗn dịch nước 

B. Có cấu trúc dung dịch nước

C. Có cấu trúc dung dịch dầu 

D. Có cấu trúc hỗn dịch dầu

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng