Thủy tức sinh sản theo hình thức:

Thủy tức sinh sản theo hình thức:

A. Bào tử

B. Phân đôi

C. Nảy chồi 

D. Trinh sản

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng