Tỉ lệ của nguyên tố hiđrô (H) có trong cơ thể người là khoảng:

Tỉ lệ của nguyên tố hiđrô (H) có trong cơ thể người là khoảng:

A. 1,5%

B. 65%

C. 9,5%

D. 18,5%

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng