Ti thể và lạp thể có đặc điểm chung nào sau đây:

Ti thể và lạp thể có đặc điểm chung nào sau đây:

A. Có khả năng tự trưởng thành và sinh sản một phần

B. Không phải là cấu thanhfcuar hệ thống màng nội bào.

C. Chứa 1 lượng nhỏ AND

D. Tất cả các đặc điểm trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng