Ti thể xuất hiện với lượng lớn trong các tế bào nào sau đây:

Ti thể xuất hiện với lượng lớn trong các tế bào nào sau đây:

A. Đang sinh sản

B. Hoạt động trao đổi chất mạnh

C. Chết

D. Không hoạt động trao đổi chất

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng