Tiêu thể được tạo thành từ …… và có vai trò trong ……

Tiêu thể được tạo thành từ …… và có vai trò trong ……

A. Ty thể / sự hô hấp hiếu khí 

B. Hệ Golgi và lƣới nội chất hạt / thủy phân các phân tử 

C. Hạch nhân / sự tổng hợp ribosome 

D. Các vi khuẩn cộng sinh / sự di truyền ngoài nhân

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng