Tích phân suy rộng \(\int\limits_2^4 {\frac{{dx}}{{\sqrt {x – 2} }}}\) có giá trị là:

Tích phân suy rộng \(\int\limits_2^4 {\frac{{dx}}{{\sqrt {x – 2} }}}\) có giá trị là:

A. \(2\sqrt 2\)

B. \(2\sqrt 2 -1\)

C. \(2-2\sqrt 2\)

D. \(-2\sqrt 2\)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng