Tích phân suy rộng \(\int\limits_a^b {\frac{{dx}}{{{{(b – x)}^\alpha }}}} (b > a,\,\alpha > 0)\) phân kỳ khi:

Tích phân suy rộng \(\int\limits_a^b {\frac{{dx}}{{{{(b – x)}^\alpha }}}} (b > a,\,\alpha > 0)\) phân kỳ khi:

A. \(\alpha \ge 1\)

B. \(\alpha < 1\)

C. \(\alpha \ne 1\)

D. \(\forall \alpha \in R\)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng