Tiến hoá hoá học là quá trình:

Tiến hoá hoá học là quá trình:

A. Hình thành các hạt côaxecva

B. Xuất hiện cơ chế tự sao

C. Xuất hiện các enzim

D. Tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ theo phương thức hoá học.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng