Tiến hóa là quá trình biến đổi thành phần ……… của quần thể, kết quả hình thành ……..thích nghi với môi trường sống.

Tiến hóa là quá trình biến đổi thành phần ……… của quần thể, kết quả hình thành ……..thích nghi với môi trường sống.

A. Kiểu gen………. thứ mới……….

B. Kiểu gen ………loài mới………..

C. Alen …………….thứ mới………..

D. Alen …………….loài mới………..

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng