Tiếng ồn tác động tổng hợp đến cuộc sống con người:

Tiếng ồn tác động tổng hợp đến cuộc sống con người:

A. Về mặt cơ học, sinh học, hoạt động xã hội

B. Về mặt cơ học, sinh học, lý học

C. Về mặt cơ học, sinh học

D. Về mặt sinh học, hóa học

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng