Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh là:

Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh là:

A. TCVN 5940 – 1995 

B. TCVN 6560 – 1999 

C. TCVN 6438 – 2001

D. TCVN 5937- 1995

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng