Tiêu chuẩn độ đồng đều khối lượng đối với viên Cefalexin 250mg là:

Tiêu chuẩn độ đồng đều khối lượng đối với viên Cefalexin 250mg là:

A. ±10 % 

B. ±7.5 %

C. +7.5%

D. ±5 %

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng