Tiêu chuẩn Nusselt được tính theo công thức:

Tiêu chuẩn Nusselt được tính theo công thức:

A. \(Nu = \frac{{w.1}}{v}\)

B. \(Nu = \frac{{\alpha .1}}{\lambda }\)

C. \(Nu = \frac{{\gamma .1}}{\lambda }\)

D. \(Nu = \frac{{\lambda .1}}{\alpha }\)

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng