Tiêu chuẩn thời gian hoàn vốn PP chấp nhận tất cả các dự án có thời gian hoàn vốn:

Tiêu chuẩn thời gian hoàn vốn PP chấp nhận tất cả các dự án có thời gian hoàn vốn:

A. Lớn hơn thời gian hoàn vốn chuẩn của dự án

B. Nhỏ hơn thời gian hoàn vốn chuẩn của dự án

C. Lớn hơn 0

D. Là một số nguyên

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng