Tiêu thể là bào quan?

Tiêu thể là bào quan?

A. Không có màng chứa enzyme tiêu hóa và được tạo ra từ tiêu thể có trước

B. Có màng chứa enzyme tiêu hóa và được tạo ra qua con đường tổng hợp

C. Không có màng bên trong chứa enzyme tiêu hóa và được tạo ra từ tiêu thể có trước

D. Có màng bên trong chứa enzyme oxy hóa và được tạo ra qua con đường tổng hợp

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng