Tìm a để hàm số \(f(x) = \left\{ \begin{array}{l}

Tìm a để hàm số \(f(x) = \left\{ \begin{array}{l}

(\arcsin x)\cot x,\,x \ne 0\\

\,\,\,\,\,\,\,\,a\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 0

\end{array} \right.\) liên tục trên (-1,1).

A. a = 0

B. \(a = \frac{1}{4}\)

C. a = 1

D. \(a = \frac{-1}{4}\)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng