Tìm a để hàm số \(f(x) = \left\{ \begin{array}{l}

 Tìm a để hàm số \(f(x) = \left\{ \begin{array}{l}

x\cot (2x),\,\,x \ne 0,\left| x \right| < \frac{\pi }{2}\\

a,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 0

\end{array} \right.\) liên tục trên \(( – \frac{\pi }{2},\frac{\pi }{2})R\)

A. a = 1/2

B. a = 1/4

C. a = 0

D. Đáp án khác

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng