Tìm a để hàm số \(f(x) = \left\{ \begin{array}{l}

Tìm a để hàm số \(f(x) = \left\{ \begin{array}{l}

\frac{{{{(1 + x)}^n} – 1}}{x},\,\,x \ne 0,n \in N\\

a,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 0

\end{array} \right.\) liên tục trên R

A. a = 0

B. a = n

C. \(a = \frac{1}{n}\)

D. Đáp án khác

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng