Tìm cực trị của hàm \(z = {x^2} + 3{y^2} + x – y\) với điều kiện \(x + y = 1\) Khẳng định nào sau đây đúng?

Tìm cực trị của hàm \(z = {x^2} + 3{y^2} + x – y\) với điều kiện \(x + y = 1\) Khẳng định nào sau đây đúng?

A. z đạt CĐ tại \(M(\frac{1}{2},\frac{1}{2})\)

B. z đạt CTiểu tại \(M(\frac{1}{2},\frac{1}{2})\)

C. z ko có cực trị

D. Các khẳng định trên sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng