Tìm điểm cực trị của hàm 2 biến \(f(x,y) = {x^3} + {y^3} – 3xy\)

Tìm điểm cực trị của hàm 2 biến \(f(x,y) = {x^3} + {y^3} – 3xy\)

A. \(x = 1,y = 1\)

B. \(x = 0,y = 0\)

C. \(x = 1,y = 0\)

D. \(x = 0,y = 1\)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng