Tìm điểm gián đoạn của hàm số \(f(x) = \frac{x}{{\cos x}}\) và cho biết nó thuộc loại nào?

Tìm điểm gián đoạn của hàm số \(f(x) = \frac{x}{{\cos x}}\) và cho biết nó thuộc loại nào?

A. x = 0, loại 2

B. \(x = \frac{\pi }{2} + n\pi\) , loại 2

C. \(x = \frac{\pi }{2} + n\pi\) , khử được

D. \(x= \pi\) , điểm nhảy

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng