Tìm điểm gián đoạn của hàm số \(f(x) = \frac{1}{{\ln \left| {x – 1} \right|}}\)

Tìm điểm gián đoạn của hàm số \(f(x) = \frac{1}{{\ln \left| {x – 1} \right|}}\)

A. \(x = \frac{\pi }{2} + n\pi \)

B. x = 0, x = 1, x = 2

C. x = 0, x = 1

D. x = e

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng