Tìm điểm gián đoạn của hàm số \(f(x) = {3^{x/(1 – {x^2})}}\) và cho biết nó thuộc loại nào?

Tìm điểm gián đoạn của hàm số \(f(x) = {3^{x/(1 – {x^2})}}\) và cho biết nó thuộc loại nào?

A. x = 1, x = -1, loại 2

B. x = 1, x = -1, loại 1

C. x = 1, x = -1, khử được

D. \(x = \pi\) , điểm nhảy

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng