Tìm điểm gián đoạn của hàm số \(y = {e^{ – 1/\left| x \right|}}\) và cho biết nó thuộc loại nào?

Tìm điểm gián đoạn của hàm số \(y = {e^{ – 1/\left| x \right|}}\) và cho biết nó thuộc loại nào?

A. x = 0, khử được

B. \(x = \pi\), điểm nhảy

C. x = e, loại 1 

D. x = 0, loại 2

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng