Tìm giá trị cực đại M của hàm 2 biến \(f(x,y) = 4(x – y) – {x^2} – {y^2}\)

Tìm giá trị cực đại M của hàm 2 biến \(f(x,y) = 4(x – y) – {x^2} – {y^2}\)

A. M = 8

B. M = 9

C. M = 10

D. M = 7

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng