Tìm giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm \(z = {x^2} + 2x + 2y + 4\) trong miền \(- 2 \le x \le 1, – 1 \le x \le 1\)

Tìm giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm \(z = {x^2} + 2x + 2y + 4\) trong miền \(- 2 \le x \le 1, – 1 \le x \le 1\)

A. M= 9, m= 2

B. M= 8, m=

C. M= 10, m= 2

D. M= 12, m= -2

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng