Tìm nghiệm riêng của phương trình vi phân \((1 + {x^2})dy + ydx = 0\) với điều kiện đầu \(y(1) = 1\)

Tìm nghiệm riêng của phương trình vi phân \((1 + {x^2})dy + ydx = 0\) với điều kiện đầu \(y(1) = 1\)

A. \(y = {e^{\frac{\pi }{4} – \arctan x}}\)

B. \(y = x{e^{\frac{\pi }{4} – \arctan x}}\)

C. \(y = {e^{\frac{\pi }{4} – x\arctan x}}\)

D. \(y = {e^{ – \arctan x}}\)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng