Tìm nghiệm tổng quát của phương trình vi phân \(xy\ln ydx + \sqrt {1 + {x^2}} dy = 0\)

Tìm nghiệm tổng quát của phương trình vi phân \(xy\ln ydx + \sqrt {1 + {x^2}} dy = 0\)

A. \(\sqrt {1 + {x^2}} + \ln |\ln y| = C\)

B. \(\arctan x + \ln |\ln y| = C\)

C. \(\sqrt {1 + {x^2}} + y\ln y = C\)\(\arcsin x + \ln |\ln y| = C\)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng