Tìm nghiệm tổng quát của phương trình vi phân toàn phần: \((1 + \cos y)dx – (x\sin y + 1)dy = 0\)

Tìm nghiệm tổng quát của phương trình vi phân toàn phần: \((1 + \cos y)dx – (x\sin y + 1)dy = 0\)

A. \(x – y + x\cos y = C\)

B. \(xy – x\cos y = C\)

C. \(xy + x\cos y = C\)

D. \(y – x + x\cos y = C\)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng