Tìm nghiệm tổng quát của phương trình vi phân: y” – 4y’+3y=0

Tìm nghiệm tổng quát của phương trình vi phân: y” – 4y’+3y=0

A. \(y = \mathop C\nolimits_1 {e^{ – x}} + \mathop C\nolimits_2 {e^{3x}}\)

B. \(y = \mathop C\nolimits_1 {e^x} + \mathop C\nolimits_2 {e^{3x}}\)

C. \(y = \mathop C\nolimits_1 {e^x} + \mathop C\nolimits_2 {e^{ – 3x}}\)

D. \(y = \mathop C\nolimits_1 {e^{2x}} + \mathop C\nolimits_2 {e^{3x}}\)

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng