Tìm phát biểu ĐÚNG:

Tìm phát biểu ĐÚNG:

A. Máy điện đồng bộ và máy điện không đồng bộ đều là máy điện quay

B. Máy điện đồng bộ là máy điện tĩnh còn máy điện không đồng bộ là máy điện quay

C. Máy điện không đồng bộ là máy điện tĩnh còn máy điện đồng bộ là máy điện quay

D. Máy điện một chiều và máy biến áp đều là máy điện tĩnh

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng