Tìm phát biểu SAI.

Tìm phát biểu SAI.

Hiện tượng phóng tia lửa điện trên cổ góp của máy điện một chiều là do:

A. Nguyên nhân cơ khí: Hiện tượng tiếp xúc xấu giữa chổi than và các phiến đổi chiều.

B. Nguyên nhân điện từ: Hiện tượng đổi chiều dòng điện trong các bối dây phần ứng.

C. Tia lửa điện sinh ra có thể do các nguyên nhân cơ khí và nguyên nhân điện từ.

D. Do bản chất của quá trình tạo ra dòng điện một chiều.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng