Tìm tất cả các giá trị m sao cho có thể biểu diễn thành tổ hợp tuyến tính sau \((7, – 2,m) = x(2,3,5) + y(2,3,5) + z(1, – 6,1)\)

Tìm tất cả các giá trị m sao cho có thể biểu diễn thành tổ hợp tuyến tính sau \((7, – 2,m) = x(2,3,5) + y(2,3,5) + z(1, – 6,1)\)

A. m = 11

B. m = 15

C. \(m \ne – 11\)

D. m = -21

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng