Tìm tiệm cận của hàm số: \(f(x) = \frac{x}{{1 + {e^{\frac{1}{x}}}}}\)

Tìm tiệm cận của hàm số: \(f(x) = \frac{x}{{1 + {e^{\frac{1}{x}}}}}\)

A. \(y = x – \frac{1}{4}\)

B. \(y = \frac{x}{2} – \frac{1}{2}\)

C. \(y = \frac{x}{2} – \frac{1}{4}\)

D. \(y = \frac{x}{2} + \frac{1}{4}\)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng