Tìm vi phân của hàm hai biến 

Tìm vi phân của hàm hai biến 

A. \(dz = (\cos x + \sin y + x + y)dy\)

B. \(dz = (\cos x + y)dx + (x – \sin y)dy\)

C. \(dz = (\cos x + \sin y + x + y)dx\)

D. \(dz = (\cos x + y)dx + (x + \sin y)dy\)

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng