Tìm x, y, z sao cho có thể biểu diễn thành tổ hợp tuyến tính sau \((2, – 5,3) = x(1, – 3,2) + y(2, – 4, – 1) + z(1, – 5,7)\)

Tìm x, y, z sao cho có thể biểu diễn thành tổ hợp tuyến tính sau \((2, – 5,3) = x(1, – 3,2) + y(2, – 4, – 1) + z(1, – 5,7)\)

A. \(x = – 2,y = 1,z = – 5\)

B. \(x = – 1,y = 4,z = – 6\)

C. Không tồn tại x, y, z 

D. \(x = 3,y = 11,z = – 4\)

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng