Tính bề cao của ống dẫn khí vào xiclon chùm, biết lưu lượng khí cần lọc L = 16000 m$^{3}$ /h, Khỏang cách 2 xiclon con: M = 0,18m, vận tốc vào xiclon là: v$_{vào}$ = 10 m/s, đường kính ống thoát khí sạch của xiclon con: d1 = 0,083 m, n = 8 chiếc xiclon:

Tính bề cao của ống dẫn khí vào xiclon chùm, biết lưu lượng khí cần lọc L = 16000 m$^{3}$ /h, Khỏang cách 2 xiclon con: M = 0,18m, vận tốc vào xiclon là: v$_{vào}$ = 10 m/s, đường kính ống thoát khí sạch của xiclon con: d1 = 0,083 m, n = 8 chiếc xiclon:

A. 0,26 m

B. 0,62 m

C. 0,54 m

D. 0,65 m

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng