Tinh bột sử dụng trong tá dược viên nén:

Tinh bột sử dụng trong tá dược viên nén:

A. Đặc tính trương nở kém làm viên chậm rã 

B. Rẻ tiền 

C. Tính trơn chảy kém 

D. A, B

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng