Tính chất cần lưu ý của Carbomer khi sử dụng làm tá dược cho thuốc mỡ là:

Tính chất cần lưu ý của Carbomer khi sử dụng làm tá dược cho thuốc mỡ là:

A. Chất tạo gel có độ nhớt phụ thuộc pH 

B. Chất tạo gel phụ thuộc nhiệt độ 

C. Chất tạo gel có độ nhớt phụ thuộc nồng độ 

D. Chất tạo gel cần phối hợp với glycerol

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng