Tính chất cơ bản của nguyên sinh chất để giúp tế bào cơ thể vận động là:

Tính chất cơ bản của nguyên sinh chất để giúp tế bào cơ thể vận động là:

A. Hệ keo

B. Độ nhớt cao

C. Chuyển đổi Soll-Gel 2 chiều

D. Nhũ tương bền

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng